Digitalisering. Igjen.

Jeg må innrømme jeg begynner å bli litt lei av begrepet. Og det er kanskje ikke helt bra, siden jeg er ansatt i en bedrift som jobber med digitalisering.

Men her ligger nok noe av problemet mitt med dette begrepet. Hva betyr det egentlig at vi «jobber med digitalisering»?


Som markedsfører er en viktig del av min jobb å forsøke å fortelle verden hvordan vi gjør en forskjell for våre kunder. Da holder det ikke lenger å si at vi jobber med digitalisering. Det begynner å bli like utvannet som å si at vi er en konsulentbedrift (noe vi jo også er, men det lar jeg ligge til en annen gang...)

Så hvordan kan vi snakke om digitalisering på en konkret og forståelig måte?

Det finnes mange ulike presiseringer og omskrivinger av selve begrepet, som digital transformasjon, digital modenhet, digital innovasjon. Alle kan være både riktige og nyttige.

Uansett hvilken definisjon man velger, tror jeg det er fornuftig at den enkelte aktør fyller ordet digitalisering med innhold, ut fra sitt ståsted og sin innfallsvinkel.

Så her er mitt forsøk:

Når vi i Contesto jobber med digitalisering, har vi funnet det nyttig å fokusere på fire hovedområder – alt i et informasjonsperspektiv, siden informasjon er ryggraden i bedriften vår. Så la meg derfor starte med å snakke litt om nettopp informasjon.


Informasjon

Businessman hand using mobile phone with digital layer effect as business strategy concept

I Contesto er informasjon kjernen i det vi jobber med. Dette er grunnlaget for hele selskapets eksistens, og en av våre grunnpilarer.

Da et lite og dedikert team med IT- og informasjonseksperter valgte å starte Contesto for 20 år siden, hadde informasjonsmengden og informasjonskaoset allerede begynt å bli et stort problem for mange bedrifter. Contesto ble etablert med fokus på å håndtere og strukturere dette kaoset, slik at informasjonen kunne bli nyttig. Derfor ble vår misjon å gjøre kaos til kunnskap.

Det å håndtere og strukturere informasjon kan komme i litt ulike former eller kategorier.

Vi snakker ofte om dokumenthåndtering, data management, informasjonsforvaltning eller varianter av disse. Det grunnleggende er at informasjon kommer i ulike størrelser, formater og kompleksitet, og målet er at denne gjøres tilgjengelig for den ansatte i rett kontekst. Først da blir den nyttig og en kilde til kunnskap og innsikt.

Dette perspektivet er viktig når vi i Contesto snakker om digitalisering. Digitale flater og verktøy åpner nemlig for en effektiv deling og presentasjon av informasjonen – i sin rette kontekst.

Og med dette i pannebrasken kan vi se på de øvrige områdene vi har funnet det nyttig å ha fokus på i vårt digitaliseringsarbeid.


Menneskene

Image of a succesful casual business woman using laptop during meeting

De fleste av oss kommer ikke til å bli erstattet av roboter på en god stund enda. Derfor synes vi det gir mening å starte enhver samtale om digitalisering med fokus på menneskene. De som gjør jobben. Det hjelper svært lite å innføre ny teknologi, hvis ikke de ansatte kan eller vil bruke den. Et annet viktig poeng er ulikhet. En organisasjon består av mennesker med stor variasjon i både interesser, ferdigheter og behov når det kommer til «det digitale». Vi kaller det gjerne digital modenhet eller digitalt ferdighetsnivå.

Og så kommer vi ikke utenom kultur. Det er sagt at kultur spiser strategi til frokost. I det ligger det en viktig sannhet. Det hjelper lite med gode digitaliseringsstrategier hvis kulturen i bedriften ikke helt «stemmer» med planene. Derfor bør enhver endring, i dette tilfelle digitalisering, ta den enkelte bedriftskulturen med i betraktningen.

Så før vi snakker om bits og bytes, må vi altså snakke med Britt og Bait (ja, det er faktisk et navn) – og alle de andre i organisasjonen.

Når vi snakker om menneskene - ledelsen er selvsagt en stor og avgjørende faktor i enhver endring. Mye er skrevet om endringsledelse, og jeg skal derfor nøye meg med å si at dette er noe vi alltid har høyt på agendaen i gjennom hele vårt digitaliseringsarbeid. Uten forankring og tydelig ledelse er det vanskelig, antakelig umulig, å få gjennomført gode tiltak og endringer som fører til varig forbedring.

 

Prosessene

Process Improvement  on the Mechanism of Metal Gears


Alle organisasjoner har prosesser. De kan være mer eller mindre tydelig definerte, de kan være skrevne eller uskrevne, gode eller dårlige. Men de er der. Og de er viktige for verdiskapningen. Vårt bidrag er både det å se på helheten i arbeidsprosessene, med fokus på manuelle steg som kan effektiviseres og føre til lavere kost. I tillegg, og minst like viktig, er vårt fokus informasjonen i prosessene. Hvordan flyter og flyttes data i prosessene. Hvem produserer og hvem konsumerer? Hvordan lagres og arkiveres informasjonen knyttet til en prosess? Og ikke minst – hvordan samhandler de ansatte med hverandre og informasjonen, hvordan deles den og overføres til andre prosesser? Dette er viktige spørsmål vi har med oss og søker svar på når vi jobber med digitalisering i bedrifter.

 

Teknologien

Back view of businesswoman working with modern virtual technologies

Det er verken overraskende eller originalt å påpeke at teknologi ikke er det viktigste i en digitalisering. Men det er kanskje verdt å gjenta. Altfor ofte tenker vi på ny teknologi når vi tenker digitalisering. Selvsagt vil det variere kraftig mellom bransjer og virksomheter, men vi ønsker å formidle at i vår kontekst må teknologi sees på som viktige verktøy for å forbedre informasjonsflyten mellom mennesker og prosesser - men det er nettopp det teknologien er: Verktøy. Ikke noe mål i seg selv.

Vi opplever at dette resonnerer godt i markedet i dag, og det har nok vært en utvikling fra at det tidligere var «teknologi først» når man snakket om digitalisering, til at teknologi nå kommer i andre rekke, og da for å understøtte prosesser og mennesker.

Når vi snakker om teknologi som underordnet mennesker og prosesser, så har vi sett en eksplosjon i antall digitale verktøy. Dermed blir det viktig å ha tunga rett i munnen når bedrifter skal bli effektive i sin bruk av digitale hjelpemidler. Vi har god erfaring med å gjennomføre en kartlegging, med inndeling i kjerneverktøy og støtteverktøy. Det er ikke få bedriftsledere som blir litt perplekse når de får presentert et excelark med alle de ulike verktøyene som brukes rundt omkring gi bedriften deres (ofte bare av enkelte av de ansatte, og ofte er det flere verktøy som gjør samme jobben). En opprydding i den digitale verktøykassen gir ofte en umiddelbar effekt i form av bedre oversikt, bedre samhandling og kompetanseoverføring, og ikke minst lavere lisenskostnader. 

Mye mer kunne selvsagt vært sagt om dette temaet.

Men for nå håper jeg at jeg har klart å gjøre det litt mer tydelig hva vi i Contesto tenker på når vi snakker om digitalisering.